เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
ริซซ์ หูฟังและสินค้าไอทีที่คุณไลค์
เปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน รับประกัน 1 ปี

  1. ศูนย์บริการลูกค้าริซซ์ โดย บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
  1. ศูนย์บริการลูกค้าริซซ์ฯ จะรับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องตามวิธีการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ และความเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น
  1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ สาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ ความเสียหายดังกล่าวอยู่นอกเหนือการรับประกันของศูนย์บริการลูกค้าริซซ์
  1. ศูนย์บริการลูกค้าริซซ์ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากลูกค้า โดยทั่วไปจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่ศูนย์บริการฯ เห็นสมควร ซึ่งศูนย์บริการฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ
  1. การเรียกร้องใช้สิทธิ
    ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการลูกค้าริซซ์ เพื่อเรียกร้องขอใช้สิทธิพิเศษ ตามแต่กรณีดังต่อไปนี้

5.1) การเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมแพคเกจในสภาพที่สมบูรณ์ และใบเสร็จรับเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน อาทิ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อร้านค้า สาขา วันที่ซื้อสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า เป็นต้น
ช่องทางที่ 1 เปลี่ยนที่ร้านค้าสาขาที่ซื้อ
ช่องทางที่ 2 กรณีทางร้านปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้ที่ศูนย์บริการฯ ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์

5.2) การรับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ
กรณีที่ 1 ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันสินค้า ด้วยยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาที่ศูนย์บริการตามช่องทางที่สะดวก อาทิ โทรศัพท์ อีเมล หรือแบบฟอร์มการติดต่อผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลและแจ้งขั้นตอนดำเนินการ หรือส่งสินค้าพร้อมแพคเกจในสภาพที่สมบูรณ์ และใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ระบุปัญหาที่พบ ส่งเข้ามาที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์
กรณีที่ 2 ลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าไว้ ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ประกอบการใช้สิทธิด้วยทุกครั้ง โดยใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เท่านั้น

  1. ศูนย์บริการลูกค้าริซซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษการรับประกันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดร่วมกัน ระหว่างลูกค้าและศูนย์บริการฯ